Facturarea apei meteorice a fost impusă de către Autoritatea  Naţională de Reglementare  pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice prin Ordinele 88 şi 90/2007. Aceste acte normative elaborate de către ANRSC au stabilit conţinutul Regulamentului  serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi al Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare – documente aplicabile şi obligatorii în întreaga ţară.

Regulamentul aplicat pe raza municipiul Oradea a fost iniţial supus dezbaterii publice şi analizei autorităţilor locale (Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor, Agenţia Naţională de Protecţia Mediului) şi ulterior a fost aprobat prin Hotărârile Consiliului Local nr. 562/2007, nr. 639/2009 şi nr. 756 /2009. La art. 215 din Regulament şi Art. 11 din Contract se stipulează metodologia de facturare a apei meteorice şi anume: „În cazul în care un utilizator este racordat la reţeaua publică de canalizare care funcţionează în sistem unitar sau divizor, se va factura şi apa meteorică. Stabilirea cantităţii de apă meteorică preluată în reţeaua de canalizare se determină prin înmulţirea cantităţii specifice de apă meteorică comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator, şi cu coeficienţii de scurgere recomandaţi de SR 1846-2:2006, şi anume:

      -  0,9 – pentru învelitori metalice, de sticlă, ţiglă şi carton asfaltat, precum şi terase asfaltate şi pavaje din asfalt şi din beton. (Coeficientul reprezintă media coeficienţilor pentru toate categoriile menţionate).

     - 0,12 – pentru terenuri de sport, grădini, incinte şi curţi nepavate, terenuri agricole cultivate. (Coeficientul reprezintă media coeficienţilor pentru toate categoriile menţionate).

Relaţia de calcul analitic este:

Qm = (S1 x 0,9 + S2 x 0,12) x  k, unde:

Qm = cantitatea de apă meteorică lunară ; S1 = suprafaţa aferentă învelitorilor de sticlă, ţiglă şi carton asfaltat, precum şi teraselor asfaltate şi pavajelor din asfalt şi din beton; S2 = suprafaţa aferentă terenurilor de sport, grădinilor, incintelor şi curţilor nepavate, terenurilor agricole (cultivate); k = cantitatea specifică de apă meteorică comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii.”

            Menţionăm că în cazul facturilor emise de către Compania de Apă Oradea, acest coeficient k este cel calculat de către Autoritatea Naţională de Meteorologie pentru municipiul Oradea. 

            La încheierea contractului de prestări servicii cu SC Compania de Apă Oradea SA, beneficiarul prezintă documentele justificative care atestă situaţia terenurilor aflate în dotarea sa (S1 – teren pavat care cuprinde suprafaţa construită a casei, eventualele anexe, terenuri asfaltate şi pavaje  şi S2 – teren nepavat). Autoritatea Naţională de Meteorologie comunică lunar operatorului care este cantitatea specifică meteorică din luna anterioară facturării. De exemplu, în cazul municipiului Oradea, în luna noiembrie 2009 coeficientul K a fost 86,3 litri/mp, iar în decembrie 2009 coeficientul K a fost 55,6 litri/mp.

 

Exemplu de calcul:

Pentru un abonat având suprafeţele S1 = 100 mp şi S2 = 150 mp, facturarea apei meteorice se face astfel:

În luna decembrie 2009:

Qm = (S1 x 0,9 + S2 x 0,12) x  k = (100 x 0,9 + 150 x 0,12) x 86,3 = 9.320 litri = 9,3 mc

Tariful actual = 0,35 lei/mc (fără TVA)

Valoare: 9,3 mc x 0,35 lei/mc = 3,26 lei (fără TVA)

În luna ianuarie 2010:

Qm = (S1 x 0,9 + S2 x 0,12) x  k = (100 x 0,9 + 150 x 0,12) x 55,6 = 6.005 litri = 6 mc

Tariful actual = 0,35 lei/mc (fără TVA)

Valoare: 6 mc x 0,35 lei/mc = 2,1 lei (fără TVA)

Din exemplul mai sus prezentat rezultă că apa meteorică facturată este influenţată atât de către coeficientul K (care în 2009 pentru municipiul Oradea a fost cuprins în intervalul 8,4 ÷97,6 litri/ mp), cât şi de suprafeţele aflate în proprietatea beneficiarului.


Trimite Primariei sesizari
direct de pe telefonul mobil


Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor